top of page
Search

Gàidhlig ghràidheil bho ghlùin gu glùin

Inns dhuinn mu na facail 's na h-abairtean a chleachdas tu 's tu a' bruidhinn ri clann òga na do theaghlach.


"àm splis, splais, a thutag"..."tha an t-àm agad a d


hol bà-bà, a ghràidh"

Bidh a' chuid as motha againn a' cleachdadh fhacal 's abairtean sònraichte nuair a bhruidhneas sinn ri clann òga nar teaghlaichean, agus tha fhios gum bi facail 's abairtean tur eadar-dhealaichte aig gach teaghlach.


Tha Comann nam Pàrant Nàiseanta ag iarraidh na facail 's na h-abairtean a tha seo a chruinneachadh, ach an urrainn dhuinn an sgaoileadh le luchd-labhairt ùra na Gàidhlig gus an cànan a bhruidhinn ri an cuid chloinne cho tràth 's a ghabhas.


Cuimhnich nach eil a leithid ann ri 'facal gòrach' - tha sinn airson a h-uile fear aca a chluinntinn!Seo an ceangal chun a' foirm: https://forms.office.com/r/Bj9pw8jfXK
4 views0 comments

Comments


bottom of page