top of page

Goireasan agus taic-chànain do

luchd-obrach nan tràth-ìrean

Curraicealam  an-asgaidh is a tha deiseil ri chur an gnìomh sa bhad, a' gabhail steach caochladh de dhiofar chuspairean. Air a chruthachadh le Manaidsear nan Tràth-ìrean, Kirsteen Mhoireach. 
Brùth air an dealbh gus faighinn chun nan goireasan.

CnP Logo (2).jpg

Cothroman cabadaich neo-fhoirmeil do luchd-obrach nan tràth-ìrean.

Brùth air an dealbh gus fios a chur thugainn.

CnP Logo (2).jpg

Brùth air an dealbh gus lorg fhaighinn air clasaichean air-loidhne 's aghaidh-ri-aghaidh air feadh na rìoghachd. 

SpeakGaelic.jpg

Goireasan air diofar chuspairean do phàrantan/luchd-cùraim agus luchd-obrach sna tràth-ìrean. Cuidichidh na goireasan iad Gàidhlig a chleachdadh a-staigh agus ann an suidhichean tràth-ìrean ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail.

 

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

tgaidhlig-No-og.jpg

Cruinneachadh de ghoireasan Gàidhlig airson pàrantan le clann ann am Foghlam tro mheadhan na Gaidhlig aig ìre na bun-sgoile.

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

padlet-logo.png

Tha an Cùrsa Adhartais na chùrsa air astar le taic-oideachaidh, a tha air a lìbhrigeadh le Sabhal Mòr Ostaig OGE, do luchd-ionnsachaidh aig ìre aig ìre eadar-mheadhanach a tha airson fìleantas a ruighinn. 

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

Sabhal_Mor_Ostaig_logo.jpg
bottom of page