top of page
1.png
Copy of Insta- ag ionnsachadh còmhla (1).png

Chan urrainn a dhol às àicheadh gu bheil e na dhùbhlan cànan eile ionnsachadh 's tu nad inbheach, ach chan eil e idir thar do chomais.

Cuir fàilte air a' Ghàidhlig - ionnsaich i aig a' cheart àm ri do chuid chloinne

Copy of Insta- ag ionnsachadh còmhla.png

Na leig le droch chuimhne air leasanan-gràmair Fraingis nuair a bha thu san àrd-sgoil toirt ort smaointinn nach eil thu math air cànanan ionnsachadh.

Tha caochladh dhiofar shlighean a dh'fhaodadh tu ghabhail 'son Gàidhlig ionnsachadh. Thoir sùil air na duilleagan Goireasan-ionnsachaidh 's Clasaichean  airson tuilleadh fiosrachaidh.

Seo a bh' aig Catrìona Black ri ràdh mu thoiseach an turais-ionnsachaidh aicese:

bottom of page