top of page

Goireasan ionnsachaidh
air-loidhne do dh'inbhich

A1-A2
Inntrigeadh
- Bunaiteach

B1-B2
Neo-eisimeil
- Adhartach

C1-C2
Fìleantas
- Làn-chomas

Air feadh na làraich-lìn seo, bruidhnear air comasan cànain a rèir an  Fhrèaim-Iomraidh Choitchinn Eòrpaich airson Chànanan (CEFR). Gus tuisge nas fheàrr fhaighinn air do chomasan cànain fhèin, coimhead ris a' chlèith fhèin-mheasaidh gu h-ìosal:

CEFR - Fèin-mheasadh

bottom of page