top of page

Gàidhlig aig an taigh

Gus am faigh thu am fiosrachadh as fhreagarraiche, tagh am bogsa as fheàrr a tha a' riochdachadh suidheachadh do dhachaigh-sa:

Gàidhlig aig an dithis phàrant

Gàidhlig aig aon phàrant a-mhàin

Dithis phàrant gun Ghàidhlig idir

bottom of page