top of page

Gàidhlig aig an dithis phàrant

Stèidhich Gàidhlig mar chànan na dachaigh

Draghan
mu chomas-labhairt
sa Bheurla

A' cumail ris a' Ghàidhlig ann an saoghal làn Beurla

Draghan
mu chomas-labhairt
sa Ghàidhlig

Tha Gàidhlig againn a-staigh. Carson a chuirimid ar clann gu FMG?

bottom of page