top of page
2.png

Ma tha sibh an dùil Gàidhlig a stèidheachadh mar phrìomh chànan ur dàimhe 's ur dachaigh, tha e fìor chudromach, sa chiad dol-a-mach, gum beachdaich agus gum bruidhinn sibh, gu h-onarach, mar a chleachdas sibh Gàidhlig ri chèile.

A bheil sibh nas buailtiche a bhith a' còmhradh ri chèile sa Bheurla seach sa Ghàidhlig? Dè as coireach air sin?

"Tha e a' faireachadh 'mì-nàdarra'."

Mura h-eil sibh cho cleachdte ri bhith a' bruidhinn ri chèile sa Ghàidhlig aig an ìre sa, tha rud no dhà ann a ghabhas dèanamh airson faighinn seachad air seo:

  • Tòisich 's crìochnaich gach còmhradh sa Ghàidhlig

Make an agreement between the both of you to begin and end every conversation in Gaelic. Keep with it until it becomes habit, and little by little the heart of the conversation will turn to Gaelic as well.

  • Àm sònraichte airson na Gàidhlig

Cuiribh àm sònraichte air dòigh airson Gàidhlig a bhruidhinn ri chèile. Feuch gun cùm sibh ris a' Ghàidhlig cho mòr 's as urrainn dhuibh san àm seo, gun a bhith a' tionndadh chun na Beurla. 

4.png
6.png

This is, unfortunately, something we hear all too often from younger Gaelic speakers.

Remember that it is simply not fair to compare your language abilities to those of the older generations. Communities have changed a great deal over the last few decades and the opportunities to be fully immersed in the language have, in certain instances, become fewer.

 

Don't let the fear of making mistakes stop you from speaking Gaelic.  And if someone does correct you, it is most likely not their intention to make you feel bad about your Gaelic, but rather give you support and guidance.

Mura h-eil a' Ghàidhlig buileach air bàrr ur teangaidh tuilleadh, chan eil adhbhar agaibh nàire a bhith oirbh.

Mar dhaoine dà-chànanach, bidh àmannan nar beatha nuair a bhios sinn a' cleachdadh Beurla gu math nas bitheanta na a' Ghàidhlig, agus tha seo a' fàgail nach bi sinn ma dh'fhaoidte a' faireachadh buileach cho misneachail no comasach nuair a bhios sinn a' bruidhinn a' chànain.

 

Mar as motha a bhruidhneas sibh i, 's ann as misneachaile is as cofhurtaile a bhios sibh. 'S e cleachdadh a bheir i beò a-rithist. 

Carson nach tig sibh dha na 'Cothroman Cabadaich' againn? Clàraichibh tro Eventbrite:

 Feasgar Dimàirt, 3-3.40

Feasgar Dihaoine, 3-3.40

7.png
bottom of page