top of page

Gàidhlig aig
an dithis phàrant

Stèidhich Gàidhlig mar chànan na dachaigh

Draghan
mu chomas-labhairt
sa Bheurla

A' cumail ris a' Ghàidhlig ann an saoghal làn Beurla

Draghan mu
chomas-labhairt sa Ghàidhlig

Tha Gàidhlig againn aig an taigh. Carson a chuirimid ar clann gu FMG?

bottom of page