top of page

Learning resources for parents

C1 - C2 (Fluency-Native level)

Ag ionnsachadh còmhla.png

Tha SpeakGaelic na ghoireas ionnsachaidh ùr a bheir luchd-ionnsachaidh bho fhìor-thoiseach a' chànain gu fìleantas. 

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

SpeakGaelic.jpg

Nì an aplacaid Duolingo ionnsachadh-cànain na ghèama sporsail. 'S e deagh dhòigh a tha seo air eòlas a chur air bunait a' chànain. Mholamaid seo a chleachdadh cuide ris na goireasan aig SpeakGaelic.
Brùth air an dealbh  airson tuilleadh fiosrachaidh.

duolingo.jpg

Goireasan air diofar chuspairean do phàrantan/luchd-cùraim agus luchd-obrach sna tràth-ìrean. Cuidichidh na goireasan iad Gàidhlig a chleachdadh a-staigh agus ann an suidhichean tràth-ìrean ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail.

tgaidhlig-No-og.jpg

Cruinneachadh de ghoireasan Gàidhlig airson pàrantan le clann ann am Foghlam tro mheadhan na Gaidhlig aig ìre na bun-sgoile.

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

padlet-logo.png

Cruinneachadh de ghoireasan ionnsachaidh an-asgaidh, air-loidhne - faclair agus co-fhaclair nam measg.

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

LearnGaelic.jpg

These lessons will help hone your listening skills through listening to a wide variety of contributors, speaking about a fascinating array of subjects, including premonitions and ghosts.

Click on the logo to find out more.

TaD.jpg

Iùl-gràmair is handy resource for all your grammar related questions. It is available as an app on iOS and Android. 

Click on the relevant button to download.

Fìleanta is a resource intended primarily for secondary school pupils, but we feel that it would also be beneficial for adults wanting to better their overall competencies i​n Gaelic - whether that be listening comprehension or getting a better grasp of grammar. Click on the logo for more info.

Fileanta.jpg

Cainnt mo mhàthar is an extensive collection of recordings of native speakers from Nova Scotia talking about daily life. A great resource to enrich your vocabulary.

Click on the logo to find out more.

Canada.png
bottom of page