top of page

Goireasan ionnsachaidh do phàrantan

A1 - A2 (Bunaiteach)

Ag ionnsachadh còmhla.png

Tha SpeakGaelic na ghoireas ionnsachaidh ùr a bheir luchd-ionnsachaidh bho fhìor-thoiseach a' chànain gu fìleantas. 

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

SpeakGaelic.jpg

Nì an aplacaid Duolingo ionnsachadh-cànain na ghèama sporsail. 'S e deagh dhòigh a tha seo air eòlas a chur air bunait a' chànain. Mholamaid seo a chleachdadh cuide ris na goireasan aig SpeakGaelic.
Brùth air an dealbh  airson tuilleadh fiosrachaidh.

duolingo.jpg

Goireasan air diofar chuspairean do phàrantan/luchd-cùraim agus luchd-obrach sna tràth-ìrean. Cuidichidh na goireasan iad Gàidhlig a chleachdadh a-staigh agus ann an suidhichean tràth-ìrean ann an dòigh a tha feumail ach spòrsail.

tgaidhlig-No-og.jpg

Cruinneachadh de ghoireasan Gàidhlig airson pàrantan le clann ann am Foghlam tro mheadhan na Gaidhlig aig ìre na bun-sgoile.

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

padlet-logo.png

Cruinneachadh de ghoireasan ionnsachaidh an-asgaidh, air-loidhne - faclair agus co-fhaclair nam measg.

Brùth air an dealbh airson tuilleadh fiosrachaidh.

LearnGaelic.jpg
bottom of page