top of page

Buidhnean Pàrant is Pàiste -       
Dùn Èideann, Fìobha is sna Crìochan

Cròileagan Dhùn Èideann

All of the parent and toddler sessions in Edinburgh itself are run by Cròileagan Dhùn Èideann. To find out more about the sessions themselves and the support available, click on the logo below:

Edinburgh's Gaelic Playgroups.jpg

A' stèidheachadh buidheann ùr

Mur eil buidheann sa sgìre agadsa, carson nach cuir thu tè air bhonn?

Tha Bòrd na Gàidhlig agus Comann nam Pàrant air pasgan fiosrachaidh ullachadh airson stiùireadh a thoirt do choimhearsnachdan airson an cuideachadh le bhith a' cur air bhonn bhuidhnean Gàidhlig 0-3.

 

Luchdaich a-nuas na diofar earrannan den phasgan gu h-ìosal:

Ro-ràdh

Toiseach tòiseachaidh

Stiùireadh ionmhais

Luchd-obrach

bottom of page