top of page

Buidhnean Pàrant is Pàiste - Earra-Ghàidheal 's na h-Eileanan a-staigh

Faigh lorg air buidhinn Pàrant 's Pàiste le bhith a' cleachdadh a' mhapa gu h-ìseal. Ma tha thu a' faicinn mearachd sam bith, no ma tha buidheann air a fàgail às, leig fhaicinn dhuinn air lewis@cnag.org 

A' stèidheachadh buidheann ùr

Mur eil buidheann sa sgìre agadsa, carson nach cuir thu tè air bhonn?

Tha Bòrd na Gàidhlig agus Comann nam Pàrant air pasgan fiosrachaidh ullachadh airson stiùireadh a thoirt do choimhearsnachdan airson an cuideachadh le bhith a' cur air bhonn bhuidhnean Gàidhlig 0-3.

 

Luchdaich a-nuas na diofar earrannan den phasgan gu h-ìosal:

Ro-ràdh

Toiseach tòiseachaidh

Stiùireadh ionmhais

Luchd-obrach

bottom of page