top of page

Buidhnean Pàrant is Pàiste air a' Ghàidhealtachd

Ma tha buidheann a dhìth no mearachd ann, leig fios thugainn air fios@neadan.scot

Cultarlann Inbhir Nis

Bidh an Cultarlann a' cur air dòigh an t-uabhas de dhiofar thachartasan air feadh na bliadhna a bhrosnaicheas daoine a' Ghàidhlig aca a chleachdadh agus a bhith nam pàirt de choimhearsnachd bheòthail luchd-labhairt na Gàidhlig ann an Inbhir Nis 's sna sgìrean mun cuairt air:

Cultarlann Inbhir Nis.jpg
bottom of page