top of page

Buidhnean Pàrant is Pàiste sna h-Eileanan Siar

Ma tha buidheann a dhìth no mearachd ann, leig fios thugainn air fios@neadan.scot

Thig a Chluich!

Thig a chluich logo[6557].jpeg

'S ann do chloinn aois 0-3 's am pàrantan/luchd-cùraim a tha na seiseanan seo. Tha fàilte bhlàth romhaibh a thighinn a chèilidh oirnn - bidh stòiridhean, spòrs agus seinn gu leòr ann. 

Son tuilleadh fiosrachaidh mu na seiseanan seo, feuch gun cùm thu sùil air na meadhanan sòisealta aig Thig a Chluich, no cuir fios gu Anne Ramsay air anne@cnag.org no June Ghreumach air june@cnag.org

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
bottom of page