top of page

'S i Gàidhlig a bhruidhneas sinn a-staigh. Carson a chuirimid ar pàiste gu sgoil Ghàidhlig?

Tha FTMG a’ daingneachadh cànan nam fileantach agus gam brosnachadh gus leantainn orra Gàidhlig a’ cleachdadh anns a h-uile suidheachadh.  Tha e cuideachd a’ toirt cothrom dhaibh a bhith dha rìreabh litearra sa chànan. 

Ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh mu FtMG?

Ma tha thu airson barrachd fhaighinn a-mach mu Fhoghlam tro Mheadhan na Gàidhlig san sgìre agad fhèin, carson nach tadhail thu air làrach-lìn Comann nam Pàrant.

bottom of page